REGULAMIN

REGULAMIN III TURNIEJU MUZYKÓW PRAWDZIWYCH

31.08 – 3.09.2017

Organizatorem Turnieju Muzyków Prawdziwych (zwanego dalej także Turniejem) jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza przy ul. Małopolskiej 48 w Szczecinie (70-515), wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin pod numerem RIK 6/97, NIP 851-031-19-73, REGON 000280488, (dalej Organizator). 

Celem Turnieju, jest promocja polskiej i środkowoeuropejskiej muzyki opartej na tradycyjnych źródłach.

 

I Wstęp

1. III Turniej Muzyków Prawdziwych odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 3 września 2017 r. w sali kameralnej, sali symfonicznej oraz w holu głównym Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

2. W Turnieju Muzyków Prawdziwych mogą wziąć udział muzycy ludowi oraz wykonawcy interpretujący muzykę tradycyjną. Do uczestnictwa w Turnieju zaproszeni są zarówno amatorzy jak i profesjonaliści, którzy wystąpią w jednej z czterech kategorii muzycznych lub w kategorii taneczno-muzycznej.

3. Kategorie muzyczne to: 

        I soliści instrumentaliści,

        II soliści wokaliści (w tym także soliści wokaliści z akompaniamentem),

        III zespoły instrumentalne i wokalno-instrumentalne (do 6 osób),

        IV zespoły śpiewacze (do 6 osób),

W każdej z kategorii muzycznych wykonawcy zaprezentują dwa utwory. Jeden przygotowany wcześniej utwór z podaniem źródła [1]. Drugi utwór będący interpretacją, wylosowanego przed występem, wątku tematycznego[2], związanego z kulturą ludową i odwołującego się do roku kalendarzowego i obrzędowego. 

Oceniany będzie pomysł, poziom wykonania, świadomość źródła, dobór repertuaru, styl, atrakcyjność przekazu scenicznego. Uczestnicy Turnieju mogą wykonać dodatkowy trzeci utwór stanowiący interpretację określonego motywu, zagadnienia [3]. Wśród muzyków, którzy wykonają trzeci dodatkowy utwór jury wybierze laureata nagrody specjalnej, którą jest koncert w Filharmonii w Szczecinie w 2018 r.

W Turnieju mogą wziąć udział wykonawcy prezentujący interpretacje muzyki tradycyjnej, od rekonstrukcji, przez folk, jazz aż po muzykę eksperymentalną. 

Czas trwania prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 15 minut. W przypadku przekroczenia czasu jurorzy mogą przerwać prezentację.

4. W kategorii taneczno-muzycznej (Turniej Tańca) mogą wziąć udział pary taneczne wraz z muzykami, którzy będą, danej parze grać do tańca. Zgłaszać się mogą pary wraz z zespołem do 4 osób – łączny skład nieprzekraczający 6 osób. 

Każda para wykona 3 dowolnie wybrane tańce. Prezentowane tańce powinny być zgodne z dawnymi tradycjami ich wykonywania w danym regionie. Oceniane będą: sposób rozpoczynania tańca, postawy i wzajemne trzymanie się w parze, prawidłowość elementów tanecznych, przebieg tańca w przestrzeni, zawołania, okrzyki w tańcu, tempo, dynamika, wzory zachowań oraz ogólny charakter i styl tańca. Ocenie podlegać będzie także towarzysząca tańcowi muzyka. Prezentacje powinny oddawać atmosferę i charakter dawnego tańca tradycyjnego oraz powinny stwarzać poszczególnym tancerzom możliwość improwizacji w tańcu, co jest między innymi warunkiem jego autentyzmu. Nie ma obowiązku występu w stroju tradycyjnym. 

Do udziału w Turnieju Tańca mogą zgłaszać się tancerze wiernie odwzorowujący regionalne tradycje oraz tancerze improwizatorzy korzystający z tradycyjnych kroków i figur tanecznych. 

Czas trwania prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 15 minut. W przypadku przekroczenia czasu jurorzy mogą przerwać prezentację.

5. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii oraz dodatkowych utworów, które będą mogły być zaprezentowane przez wykonawców biorących udział w Turnieju.

6. Laureaci pierwszej i drugiej edycji Turnieju nie mogą wziąć udziału w trzeciej edycji Turnieju w 2017 roku, w tej samej kategorii, w której 2015 lub 2016 roku zajęli pierwsze, drugie bądź trzecie miejsce. Wykonawcy mogą zgłosić swoje uczestnictwo w innej kategorii niż ta, w której zwyciężyli. Przykładowo jeśli wykonawca zajął II miejsce w kategorii solistów instrumentalistów, nie może ponownie wystąpić jako solista, ale może wystąpić wraz z zespołem w kategorii zespołów instrumentalnych. Wykonawcy, którzy zdobyli wyróżnienia mogą startować ponownie w tej samej kategorii.

 

II Rekrutacja

1. W celu przystąpienia do rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.turniej.filharmonia.szczecin.pl oraz załączyć nagrania/video demonstracyjne lub wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z nagraniami (w formie plików mp3 lub płyt cd, w przypadku tancerzy w formie zgranych na płytę /pendrive plików video) przysłać na adres Organizatora:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

ul. Małopolska 48

70-515 Szczecin

Z dopiskiem: III Turniej Muzyków Prawdziwych

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 lipca 2017 r. W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

2. Wykonawcy biorący udział w rekrutacji do kategorii muzycznych są zobowiązani dostarczyć nagrania demonstracyjne, które muszą zawierać co najmniej trzy utwory oparte na tradycyjnej muzyce polskiej lub środkowoeuropejskiej. Przy kwalifikacji nie będzie brana pod uwagę jakość nagrania.

3. Wykonawcy biorący udział w rekrutacji do Turnieju Tańca są zobowiązani dostarczyć nagrania video, które muszą zawierać co najmniej trzy wykonania taneczne do muzyki. Przy kwalifikacji nie będzie brana pod uwagę jakość nagrania.

4. W przypadku, gdy wykonawca nie posiada nagrań demonstracyjnych załącznik stanowić mogą rekomendacje.

5. Informacje o wykonawcach zawarte w kartach zgłoszenia wraz z załącznikami Organizator może wykorzystać w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz komunikatach prasowych.

6. O dopuszczeniu do Turnieju decyduje komisja rekrutacyjna. Decyzje komisji rekrutacyjnej są nieodwołalne.

7. O zakwalifikowaniu do udziału wykonawcy zostaną zawiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie na początku sierpnia 2017. Lista zakwalifikowanych wykonawców zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora.

8. Organizator nie ma obowiązku ujawniania przyczyn niezakwalifikowania wykonawcy do udziału w przesłuchaniach.

9. Uczestnicy zakwalifikowani do Turnieju muszą potwierdzić udział e-mailem na adres: turniej@filharmonia.szczecin.pl lub telefonicznie do 13 sierpnia 2017 roku. W przypadku rezygnacji lub braku potwierdzenia uczestnictwa do Turnieju zakwalifikowany będzie wykonawca z listy rezerwowej.

10. Uczestnicy są zobligowani do przekazania riderów technicznych najpóźniej do 21.08.2017 r. Organizator nie gwarantuje spełnienia riderów przesłanych w późniejszym terminie. 

11. Organizator zapewnia dopuszczonym do Turnieju wykonawcom noclegi oraz wyżywienie (obiady) podczas trwania Turnieju. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną udzielone zakwalifikowanym wykonawcom.

 

III Zasady uczestnictwa w Turnieju

1. Turniej Muzyków Prawdziwych odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 3  września 2017 w Filharmonii im. M. Karłowicza, przy ul. Małopolskiej 48 w Szczecinie.

2. Przesłuchania w kategoriach muzycznych (soliści instrumentaliści, soliści wokaliści, zespoły instrumentalne i wokalno-instrumentalne oraz zespoły śpiewacze) odbędą się w dniach 1-2 września 2017 roku. Prezentacje konkursowe oceniane będą przez jury w składzie: Weronika Grozdew-Kołacińska (etnomuzykolog, pieśniarka), dr hab. profesor US Bogdan Matławski (kulturoznawca, etnomuzykolog), dr Wojciech Ossowski (dziennikarz muzyczny, propagator muzyki folkowej). 

3. Wykonawcy występujący w kategoriach muzycznych zobowiązani się do wykonania dwóch utworów. Jednego wybranego wcześniej przez muzyków utworu z podaniem źródła oraz drugiego, będącego interpretacją wątku tematycznego, jaki wykonawcy wylosują przed występem. Wykonawcy mogą zaprezentować nieobowiązkowy trzeci utwór, stanowiący interpretację określonego motywu.

4. Prezentacje w kategorii taneczno-muzycznej (Turniej Tańca) odbędą się 2 września 2017 r.  w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Występy uczestników oceni jury w składzie: Jacek Hałas (muzykant, śpiewak, tancerz, kompozytor), prof. dr hab. Dariusz Kubinowski (pedagog, metodolog, badacz w zakresie etnopedagogiki, choreoedukacji), Remigiusz Mazur-Hanaj (muzyk, etnograf, animator kultury, scenarzysta).

5. Wykonawcy biorący udział w Turnieju Tańca wykonają po 3 tańce.

6. W każdej z czterech kategorii muzycznych (soliści wokaliści, soliści instrumentaliści, zespoły instrumentalne i wokalno-instrumentalne oraz zespoły śpiewacze) oraz w kategorii taneczno-muzycznej, laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:

         - miejsce pierwsze: 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

        - miejsce drugie 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)

        - miejsce trzecie 500 zł (słownie: pięćset złotych)

Jury ma możliwość przyznania nagród ex aequo oraz wyróżnień. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia puli nagród.

6. Koncert laureatów odbędzie się 3 września 2017 roku. Laureaci Turnieju w kategoriach muzycznych i w kategorii taneczno-muzycznej zobowiązani są do udziału w koncercie finałowym.

 

IV Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.turniej.filharmonia.szczecin.pl

2. Zgłoszenie do Turnieju jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatną rejestrację i emisję radiową/internetową przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów. Wykonawcy uczestniczący w przesłuchaniach konkursowych/kierownik zespołu zgadzają się, aby Organizator w sposób nieograniczony pod względem czasu i przestrzeni rozporządzał i korzystał ze wszystkich artystycznych wykonań dokonanych w trakcie przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów, w całości i we fragmentach, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenia dowolną technika audialną;

b) zwielokrotniania dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych;

c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do artystycznego wykonania w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci typu Internet);

d) nadawania za pomocą przekazów radiowych przez stacje przewodowe lub bezprzewodowe, naziemne lub satelitarne, z zastrzeżeniem, że artyści wykonawcy zachowują prawo do opłat za nadania powtórkowe płatnych przez nadawców za pośrednictwem właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi.      

e) zwielokrotniania ww. wykonań w promocyjnych wydawnictwach fonograficznych Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

3. W przypadku skierowania wobec Organizatora roszczeń przez osobę trzecią z tytułu naruszenia jakichkolwiek jej praw w związku z dokonanym zgłoszeniem do Turnieju wykonawca/kierownik zespołu zobowiązuje się, że podejmie wszelkie działania w celu oddalenia tych roszczeń, a także że pokryje koszty i szkody z nimi związane oraz że wstąpi w miejsce Organizatora do toczących się postępowań sądowych lub w braku takiej możliwości przystąpić do postępowania po stronie Organizatora. W przypadku zgłoszenia do Turnieju dokonanego przez kierownika zespołu oświadcza on, że posiada zgody wykonawców na udział w Turnieju i na warunki regulaminu.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu: realizacji Turnieju i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Turnieju. Każdy uczestnik Turnieju posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

5. Wysłanie zgłoszenia do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez  Filharmonię im. M. Karłowicza w Szczecinie wyłącznie na potrzebę Turnieju.

 6. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, materiałów video ze swoim wizerunkiem za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

7. W przypadku osób niepełnoletnich, solistów jak i członków zespołów konieczne jest przedstawienie zgody na udział w Turnieju  podpisanej przez rodzica/ opiekuna/ przedstawiciela ustawowego takiej osoby. Formularz zgody opiekuna prawnego, stanowiący załącznik nr 2, jest dostępny do pobrania na stronie internetowej organizatora. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać (w formie skanu lub listownie) wraz ze zgłoszeniem.

8. Wszelkie zmiany dotyczące liczby członków zespołów, posiłków i noclegów powinny być zgłoszone e-mailem lub telefonicznie do Organizatora najpóźniej do dnia 21.08.2017

9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez Uczestników.

10. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie.

 

V Informacje dodatkowe

1. Wszelkie informacje dotyczące Turnieju można uzyskać w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin oraz pod adresem e-mail:  turniej@filharmonia.szczecin.pl

 

 

[1] Podanie źródła utworu oznacza znajomość pochodzenia utworu. Należy podać: z jakiego regionu utwór się wywodzi lub gdzie utwór został zarejestrowany albo na jakich wydanych materiałach się znajduje.

[2] LISTA WĄTKÓW TEMATYCZNYCH

[3] W III Turnieju Muzyków Prawdziwych dodatkowy utwór to interpretacja motywu „Tutejsi”.

 

Zgoda opiekunów prawnych na udział w Turnieju osoby niepełnoletniej.

Karta zgłoszenia do pobrania. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z nagraniami demonstracyjnymi należy przesłać na adres organizatora. Zachęcamy do rekrutacji on-line i korzystania z formularza rekrutacyjnego dostępnego tutaj.